کتاب فقر احمق میکند

مجتبی مهاجر

موضوع اصلی کتاب در رابطه با کمیابی است. ایده های متعددی را به من داده که به زودی در موردشان خواهم نوشت.مترجم عنوان کتاب را هوشمندانه به “فقر احمق میکند” ترجمه کرده.

ادامه مطلب
5
اشتراک گذاری