از هرس درختان تا آموختن استراتژی

مجتبی مهاجر

همیشه برای من درخت هرس شده نمادی از آموختن است.هیچ گاه برایم تکراری و عادی نمی شود. دیدن شاخه های بر زمین افتاده که روزی بخش مهمی از برگ و بار درخت بوده، و زخم بجا مانده از فرایند هرس بر تن درخت، برایم هیجان انگیز است. اگر درخت میوه باشد، کشاورز روزی چه امیدها به حاصل همان شاخه هایی که امروز خود، آنها را به روی زمین انداخته بسته بوده. خصوصا در بحث استراتژی که باید بدانیم حاضریم از…

ادامه مطلب
6
اشتراک گذاری