یوتیلیتی یا خدمات جانبی در پتروشیمی ها

مجتبی مهاجر

  پیش نوشت: این مطلب حاصل علاقه و نیاز شخصی است که به نظرم رسید می توان از این نوع صنعت برای ایجاد انواع دیگر آن در صنایع مختلف بهره برد. اصل مطلب پتروشیمی ها برای تامین بخشی از الزامات فنی کار خود ترجیح می دهند سرویسهایی را از شرکتهای دیگر بگیرند که از این خدمات، تحت عنوان سرویسهای جانبی یا یوتیلیتی (utility) یاد می شود. معمولا در مناطقی که شرکتهای پتروشیمی احداث می گردند، واحدهای یوتیلیتی ایجاد می شوند…

ادامه مطلب
4
اشتراک گذاری