درباره من

مجتبی مهاجر هستم.متولد سال 1368

مدیریت بازرگانی خوندم.

مدیر اجرایی موزه ی مردم شناسی حمام قجر و فعال در صنعت چرم.