کیفیت حضور

مجتبی مهاجر

برخی ها کیفیت حضورشان آنقدرها بالاست که باعث ارتقاء زندگی دیگران می شوند.

انسانها به میزان کیفیت حضورشان در این دنیا، سهم بیشتر یا کمتری از حضور در زندگی سایرین را پیدا می کنند.

6
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر