لطفا آرام بنشینید

مجتبی مهاجر

عبارت زیر را از بلز پاسکال در کتاب هنر شفاف اندیشیدن خوانده ام.

«تمام مشکلات بشر ریشه در ناتوانی او در آرام و تنها نشستن در یک اتاق دارد.»

5
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر