هر چه زمان می گذرد

مجتبی مهاجر

هرچه زمان می گذرد، رد پای مسائل بیشتری از زندگی در ما جا خشک می کنند.

گاهی برای فراموش کردن برخی از آنها تا سر حد مرگ تلاش می کنیم.

و افسوس که رد هیچ چیز و هیچکس،بطور کامل از وجود ما پاک نمی شود.

 

 

4
اشتراک گذاری
مجتبی مهاجر
مجتبی مهاجر

ارسال نظر