مطلبی از من در روزنامه دنیای اقتصاد

مجتبی مهاجر

چند روز پیش مطلبی از من در روزنامه ی دنیای اقتصاد در رابطه با روانشناسی برای بازار سرمایه به چاپ رسید که اینجا قابل مطالعه است.

ادامه مطلب
5
اشتراک گذاری